Dépôt DSpace

شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199

Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte